Maszyny

Wymagania bezpieczeństwa
dla maszyn umieszczanych
na rynkach UE i rynku Polski
 
   
 
 
 
 
 
Emisja hałasu
Wymagania dot. dopuszczalnej
emisji hałasu dla maszyn
umieszczanych na rynkach UE i na rynku Polski
 
   
 
   
 
 
Sprzęt niskonapięciowy
Wymagania zasadnicze dot.
sprzętu elektrycznego niskiego
napięcia wprowadzanego na
rynek UE i na rynek Polski
 
   
 
 
 
 
Urządzenia ciśnieniowe
Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń ciśnieniowych na jednolitym rynku UE
 
 
 
 
 
 
 
 
Środki ochrony indywidualnej
Wprowadzanie na rynek środków ochrony indywidualnej. Wskazówki dla producentów i dostawców
 
   
   
 
 
 
 
 
 
www.oznaczenie-ce.pl

polski serwis informacyjny
nt. Nowego Podejścia
i oznakowania CE
 
   
 
 
 
www.ukie.gov.pl
Urzad Komitetu Integracji
Europejskiej
 
   
 
  
www.mg.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki i Pracy
 
   
 
    
www.parp.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
 
   
 
 
www.euroinfo.org.pl
Sieć osrodków informacyjnych
dla przedsiębiorców - Euro Info
     
  
   
 
 
 
 
 
 
Adobe Reader 6.0

Bezpłatna aplikacja służąca do odczytu dokumentów zapisanych w formacie PDF

 
Publikacja opracowana przez zespól ekspertów Urzedu Dozoru Technicznego
Autorzy: Marek Walczak (kierownik zespolu), Alicja Gach, Marek Barnas, Sylweriusz Brzuska 
1. Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń ciśnieniowych na jednolitym rynku Unii Europejskiej

    
Wstęp
      Dyrektywy Nowego Podejścia

2. Dyrektywy ciśnieniowe

3. System zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów umieszczanych na rynku UE, oparty na Nowym
    Podejściu do harmonizacji technicznej

4. Dyrektywa 97/23/WE (PED)

    
Zakres dyrektywy
     Wymagania techniczne
     Kategorie zagrożeń i sposoby kategoryzacji
     Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa
          Uwagi wstępne i postanowienia ogólne
          Projektowanie
          Wytwarzanie
          Materiały
          Wymagania dotyczące szczególnych urządzeń ciśnieniowych
          Szczególne wymagania ilościowe dotyczące niektórych urządzeń ciśnieniowych
     Procedury oceny zgodności
     Deklaracje zgodności i oznakowanie
     Jednostki kompetentne
     Normy zharmonizowane i inne specyfikacje techniczne
     Obowiązki wytwórców i zaangażowanie stron
     Omówienie najczęściej spotykanych problemów związanych z dyrektywą
 
5. Dyrektywa 87/404/EWG (SPVD)

    
Zakres dyrektywy
     Procedury certyfikacyjne
     Oznakowanie
     Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa (materiały, konstrukcja, procesy wytwarzania)
     Wymagana dokumentacja
     Omówienie przewodnika Komisji Europejskiej po dyrektywie 87/404/EWG
     Omówienie najczęściej spotykanych problemów praktycznych związanych z dyrektywą
   


Załącznik 1
Tablica korelacji dla dyrektywy 97/23/WE

Załącznik 2
Tablica korelacji dla dyrektywy 87/404/EWG

Załącznik 3
Wykazy norm zharmonizowanych do dyrektywy 97/23/WE

Załącznik 4
Wykaz norm zharmonizowanych do dyrektywy 87/404/EWG