Maszyny

Wymagania bezpieczeństwa
dla maszyn umieszczanych
na rynkach UE i rynku Polski
 
   
 
 
 
 
 
Emisja hałasu
Wymagania dot. dopuszczalnej
emisji hałasu dla maszyn
umieszczanych na rynkach UE i na rynku Polski
 
   
 
   
 
 
Sprzęt niskonapięciowy
Wymagania zasadnicze dot.
sprzętu elektrycznego niskiego
napięcia wprowadzanego na
rynek UE i na rynek Polski
 
   
 
 
 
 
Urządzenia ciśnieniowe
Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń ciśnieniowych na jednolitym rynku UE
 
 
 
 
 
 
 
 
Środki ochrony indywidualnej
Wprowadzanie na rynek środków ochrony indywidualnej - wskazówki dla producentów i dostawców
 
   
   
 
 
 
 
 
 
www.oznaczenie-ce.pl

polski serwis informacyjny
nt. Nowego Podejścia
i oznakowania CE
 
   
 
 
 
www.ukie.gov.pl
Urzad Komitetu Integracji
Europejskiej
 
   
 
  
www.mg.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki i Pracy
 
   
 
    
www.parp.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
 
   
 
 
www.euroinfo.org.pl
Sieć osrodków informacyjnych
dla przedsiębiorców - Euro Info
     
  
   
 
 
 
 
 
 
Adobe Reader 6.0

Bezpłatna aplikacja służąca do odczytu dokumentów zapisanych w formacie PDF

 
Opracowanie: Jerzy Sameryt
Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Polityki Przemysłowej  1. Wstęp

  2. Informacje ogólne

  3. Definicje

  4. Droga do jednolitego rynku

  5. Nowe podejście

  6. Dyrektywy nowego podejścia

  7. Dyrektywa o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wyrób wadliwy

  8. Globalne podejście

  9. Ocena zgodności

10. Dyrektywa o ogólnym bezpieczeństwie wyrobu

      
11. Dyrektywa niskonapięciowa - LVD

        Zakres dyrektywy
        Aspekty bezpieczeństwa
        Wymagania ogólne
        Wymagania zasadnicze
        Zgodność z wymaganiami LVD - normy zharmonizowane
        Procedury oceny zgodności
        Dokumentacja techniczna
        Deklaracja zgodności
        Oznaczenie CE
        Jednostki notyfikowane

12. Wskazówki dotyczące przygotowania dokumentacji technicznej

13. Powiązania LVD z innymi dyrektywami

        Współzależność dyrektyw - niskonapięciowej i maszynowej
        Wymagania dotyczące sprzętu elektrycznego przeznaczonego do zainstalowania na stałe w obiektach
         budowlanych
        Dyrektywa dotycząca urządzeń spalających paliwa gazowe a LVD
        Dyrektywy inne

14.
Nowe krajowe regulacje prawne związane z wdrażaniem dyrektyw Unii Europejskiej

        Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. O ogólnym bezpieczeństwie produktów
        Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
         wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
        Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodności

15.
Proces wdrażania dyrektywy niskonapięciowej do polskiego systemu zapewnienia
       bezpieczeństwa wyrobów


        Porównanie przepisów dyrektywy niskonapięciowej z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki
         społecznej z 12 marca 2003 i ustawą z 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności
 
16. Bibliografia
 


 
Załącznik Kr 1
Wykaz dyrektyw nowego i globalnego podejścia

Załącznik Kr 2
Dyrektywa niskonapięciowa

Załącznik Kr 3
Wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą niskonapięciową

Załącznik Kr 4
Schemat procedury oceny zgodności wg modułu A i jej warianty

Załącznik Kr 5
Deklaracja zgodności WE

Załącznik Kr 6
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego