Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Aktualnoci CE
 
tajemnica przedsibiorstwa
Zamawiajcy musi bada, ktre informacje mog by zastrzeone
Co utajnia, a co udostpnia
 
W precedensowej uchwale Sd Najwyszy uzna, e utajnienie przez wykonawc informacji, ktre nie s tajemnic przedsibiorstwa nie stanowi podstawy do odrzucenia oferty. Zamawiajcy ma bada skuteczno zastrzeenia dotyczcego zakazu udostpniania informacji. Jeli uzna je za bezpodstawne to odtajnia dokumenty. Oferta za podlega dalszej ocenie.

Tak wynika z uchway z 20 padziernika 2005 r. (sygn. IIICZP 74/05). Bez wtpienia odbije si ona na orzecznictwie zespow arbitrw, dlatego zamawiajcy powinni przygotowa si do samodzielnego badania ofert pod tym wzgldem. To oni musz bowiem decydowa co ma by ujawnione, a co moe pozosta tajne.
 
Jawno gwarantuje przejrzysto

Pojcie „tajemnica przedsibiorstwa” czy si w sposb bezporedni z zasad stanowic filar systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, a mianowicie z zasad jawnoci. Powszechnie obowizujca jawno, szczeglnie w odniesieniu do informacji, wynika z art. 54 i 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przepisw ustawy z 6 wrzenia 2001 roku o dostpie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198), a take z art. 11 ust. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zm.).

Praktyka jednak wci pokazuje, i mimo normatywnego uregulowania tego pojcia nadal pojawiaj si wtpliwoci. Wykonawcy zastrzegaj czci oferty, ktrych moliwo zastrzeenia jest bardzo czsto wtpliwa, ze wzgldu na legalne brzmienie definicji tajemnicy przedsibiorstwa.

Zasadne zatem wydaje si udzielenie odpowiedzi na pytanie, co jest, a co nie jest tajemnic przedsibiorstwa. Im bowiem wiksza jawno, tym mniej okazji do nierwnego traktowania i dziaa korupcyjnych, prowadzcych do patologii systemu zamwie publicznych.
 
Co mwi przepisy

Punktem wyjcia do znalezienia waciwej odpowiedzi na wskazane powyej pytanie powinna by analiza wszystkich przepisw zwizanych bezporednio z poruszanym zagadnieniem, w szczeglnoci definicji tajemnicy przedsibiorstwa, brzmienia art. 96 ust. 3 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamwie publicznych (Dz. U. nr 19, poz.177 ze zm.; dalej: pzp), opinii Urzdu Zamwie Publicznych oraz dotychczasowego orzecznictwa Zespou Arbitrw.

Definicja tajemnicy przedsibiorstwa zostaa wyartykuowana w przepisie art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.). Zgodnie z jego brzmieniem ochron dotyczc tajemnicy przedsibiorstwa mog zosta objte nieujawnione do wiadomoci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsibiorstwa lub inne informacje posiadajce warto gospodarcz, co do ktrych przedsibiorca podj niezbdne dziaania w celu zachowania ich poufnoci.
Istotnym dorobkiem systematyzujcym powysze zdaje si by wyrok Sdu Najwyszego z 3 padziernika 2000r. (I CKN 304/00), ktry stanowi, e okrelona informacja moe by uznana za tajemnic przedsibiorstwa, jeeli spenia cznie trzy warunki:
 
→ ma charakter:
a) techniczny – odnoszcy si do celowego, racjonalnego oraz opartego na teorii sposobu wykonywania prac w jakiej dziedzinie, lub
b) technologiczny – dotyczy najoglniej rozumianych sposobw wytwarzania, formu chemicznych, wzorw i metod dziaania (zgodnie z wyrokiem 3.10.2000 r. I CKN 304/00 OSNC 2001/4/59), lub
c) handlowy – dotyczy komercyjnej strony dziaalnoci przedsibiorstwa, czyli obejmuje caoksztat dowiadcze i wiadomoci przydatnych do prowadzenia przedsibiorstwa, niezwizanych bezporednio z cyklem produkcyjnym, lub
d) organizacyjny – odnoszcy si do zasad funkcjonowania przedsibiorstwa, jego wewntrznej struktury i organizacji dziaania. Niniejsze pojcie precyzuje E. Nowiska i M. du Vall, stanowic, e informacja ta musi by istotna z punktu widzenia funkcjonowania przedsibiorstwa, czyli dotyczy np. struktury przedsibiorstwa, przepywu dokumentw, sposobu kalkulacji cen, zabezpieczenia danych;
 
→ nie zostaa ujawniona do wiadomoci publicznej
co zgodnie z pogldem E. Nowiskiej i M. du Vall nie musi oznacza, e informacje mog by znane wycznie jednej osobie, a wrcz przeciwnie – mog by znane wikszej liczbie osb, jednake zobowizanych do przestrzegania tajemnicy, tak by ta ostatnia nie bya dostpna dla osb postronnych, ktre ze wzgldu na prowadzon dziaalno byy zainteresowane jej posiadaniem. Nadto podkreli naley, i w opinii Urzdu Zamwie Publicznych w odniesieniu do powyszego, tajemnic przedsibiorstwa stanie si tylko taka informacja, w zwizku z ktr przedsibiorca bdzie mia wol, by pozostaa ona tajemnic dla pewnych k odbiorcw, konkurentw, oraz wola ta dla innych osb bdzie rozpoznawalna. Bez takiej woli, nawet dorozumianej, informacja moe by nieznana, ale nie bdzie stanowia tajemnicy. Dodatkowo informacja nieujawniona do wiadomoci publicznej straci ochron prawn, gdy inny konkurent bdzie mg dowiedzie si o niej zwyk, dozwolon drog;
 
→ podjto w stosunku do niej niezbdne dziaania w celu zachowania poufnoci
w wyroku z 3.10.2000 r. (I CKN 304/00 OSNC 2001/4/59) Sd Najwyszy stwierdzi, e podjcie niezbdnych dziaa w celu zachowania poufnoci informacji ma prowadzi do sytuacji, w ktrej chroniona informacja nie moe dotrze do wiadomoci osb trzecich w normalnym toku zdarze, bez adnych specjalnych stara z ich strony.
 
Prawo zamwie publicznych

Zasada jawnoci postpowania o udzielenie zamwienia publicznego ma zagwarantowa wykonawcom i innym osobom dostp do wielu informacji zwizanych z postpowaniem o udzielenie zamwienia publicznego, lecz nie do wszystkich.

Zgodnie bowiem z dyspozycj art. 8 ust. 2 pzp, zamawiajcy ma moliwo ograniczenia dostpu do informacji zwizanych z postpowaniem wycznie w przypadkach okrelonych w ustawie.

I tak:
Na mocy art. 96 ust. 3 pzp protok wraz z zacznikami jest jawny, przy czym tre protokou zgodnie z zasad jawnoci musi by obligatoryjnie udostpniona kademu, bez obowizku udowodnienia interesu prawnego lub faktycznego wgldu do niego, na kadym etapie postpowania.

Ograniczenie powyszej zasady odnosi si wycznie do terminu ujawnienia treci zacznikw do protokou (ktre podlegaj udostpnieniu dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewanieniu postpowania) oraz treci ofert (ktre s jawne od chwili ich otwarcia), jak rwnie ograniczenia ujawnienia informacji, w stosunku do ktrych wykonawca zastrzeg (nie pniej ni w terminie skadania ofert), i nie mog by one oglnie dostpne.

Dodatkowo podkreli naley, i pzp wskazuje na brak moliwoci zastrzegania w ofercie po stronie wykonawcy informacji, ktre nie stanowi tajemnicy przedsibiorstwa lub zgodnie z art. 96 ust. 4 w odniesieniu do art. 86 ust. 4 podawane s na otwarciu ofert, czyli s jawne na mocy prawa.
 
Co moe by tajemnic przedsibiorstwa

Biorc pod uwag orzecznictwo sdw oraz zespou arbitrw, a take wyszczeglnione powyej przepisy, za tajemnic przedsibiorstwa mog by uznane w szczeglnoci:
1) dane obrazujce wielko produkcji i sprzeday, a take rda zaopatrzenia i zbytu – zgodnie z postanowieniem Sdu Antymonopolowego z 15 maja 1996 r. (XVII Amz 1/96, Wokanda 1997/10/55);
2) ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym, ktre ustalone zostay na podstawie indywidualnych kalkulacji zakadowych, gdyby z niniejszych cen jednostkowych poszczeglnych pozycji kosztorysu kady fachowiec mg dowiedzie si (nawet bez szczegw) choby o istnieniu nieznanej na rynku technologii czy organizacji produkcji lub uzyska informacje o sposobie prowadzenia przedsibiorstwa niezwizanym bezporednio z realizacj danego zamwienia (informacje organizacyjne) – zgodnie z wyrokiem ZA z 7.04.2003 r. (UZP/ZO/0-363/03 oraz z 25.04.2003 r. UZP/ZO/0-466/03);
 
Co nie jest tajemnic przedsibiorstwa

Za tajemnic przedsibiorstwa nie mog by uznane w szczeglnoci:
1) informacje zawarte np. w odpisie z Krajowego Rejestru Sdowego, zgodnie bowiem z art. 8 ustawy z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sdowym (teks jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 17, poz. 209 ze zm.) rejestr jest jawny, oraz w zawiadczeniu o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, zgodnie bowiem z art. 7a ust. 2 ustawy z 19.11.1999 r. – Prawo dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178 ze zm.) zawiadczenie jest jawne – zgodnie z wyrokiem ZA z 21.02.2003 r. (UZP/ZO/0-18/03) oraz wyrokiem Sdu Najwyszego z 5.09.2001 r. (akt ICKN 1159/00);
2) informacje podawane na otwarciu ofert, a wic: nazwa (firma) oraz adres, a take informacje dotyczce ceny, terminu wykonania zamwienia, okresu gwarancji i warunkw patnoci podanych w ofercie;
3) w odniesieniu do powyszego nie mona zatem zastrzec kosztorysu ofertowego, gdzie ceny jednostkowe stanowi podstaw wyliczenia ceny na roboty budowlane (wyrok ZA z 17.01.2003 r., UZP/ZO/0-27/03) oraz formularza cenowego, w nim bowiem rwnie zawarte s informacje dotyczce ceny, ktre s jawne z mocy prawa (cena odczytywana jest podczas otwarcia ofert). Dodatkowo podkreli naley, i w opinii Urzdu Zamwie Publicznych nie moe zosta uznana za tajemnic przedsibiorstwa cena jednostkowa, nawet gdy nie stanowi ona podstawy do oceny oferty, jeli oczywicie informacj o cenach jednostkowych wykonawcw mona uzyska zwyk drog. Powysze potwierdza jeden z wyrokw Zespou Arbitrw, w ktrym czytamy: „Z przytoczonych przepisw wywie naley, e wszystkie informacje dotyczce ceny oferty s jawne. Ponadto podkreli naley, e w obrocie gospodarczym ceny jednostkowe towarw jako podstawowe informacje kierowane do potencjalnych nabywcw nie stanowi tajnej informacji przedsibiorstwa objtej tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”;
4) dane zawarte w Wykazie wykonywanych w cigu ostatnich lat robt wraz z potwierdzajcymi ich wykonanie referencjami – zgodnie z wyrokiem ZA z 1.07.2002 r. (UZP/ZO/0-706/02) oraz z 22.12.2003 r. (UZP/ZO/0-2101/03);
5) zawiadczenie z Urzdu Skarbowego i zawiadczenie z ZUS – zgodnie z wyrokiem ZA z 8.12.2003 r. (UZP/ZO/0-1985/03) oraz z 24.10.2003 r. (UZP/ZO/0-1714/03);
6) uprawnienia pracownikw (budowlane) – maj one bowiem charakter indywidualnego aktu administracyjnego i dotycz okrelonych osb, a nie przedsibiorstwa jako takiego, tym bardziej e przyznajcy je organ administracyjny nie zastrzeg ich poufnoci – zgodnie z wyrokiem ZA z 24.10.2003 r. (UZP/ZO/0-1714/03) oraz z 22.12.2003 r. (UZP/ZO/0-2101/03);
7) harmonogram prac – zgodnie z wyrokiem ZA z 24.10.2003 r. (UZP/ZO/0-1714/03);
8) informacje dotyczce gwarancji – zgodnie z wyrokiem ZA z 24.10.2003 r. (UZP/ZO/0-1714/03);
9) umowy z podwykonawc – zgodnie z wyrokiem ZA z 24.10.2003 r. (UZP/ZO/0-1714/03);
10) dane finansowe w postaci bilansw – zgodnie z wyrokiem ZA z 4.09.2003 r. (UZP/ZO/0-1378/03).

Z powyszych wyrokw w sposb jednoznaczny wynika, i nadmierne utajnianie dokumentw nie odpowiada duchowi Prawa zamwie publicznych.

 
Konkludujc ...
Powyszy przegld regulacji z obszaru tajemnicy przedsibiorstwa w bezporednim odniesieniu do jawnoci dokumentw pokazuje, jak skomplikowana jest to materia i jak ostronie wykonawcy musz si posugiwa klauzul „nie udostpnia – tajemnica przedsibiorstwa” przy opatrywaniu ni czci oferty.

Najbardziej kopotliwa jest tu relacja pomidzy tajemnic przedsibiorstwa a zasad jawnoci dokumentw stanowicych tre oferty skadanej w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego. Bardzo czsto zdarza si, e wykonawca naduywa swoich uprawnie, zastrzegajc jawno jakiego konkretnego dokumentu.

Na podstawie powyszego zasadne wydaje si, aby wykonawcy kadorazowo rozwaali zasadno swoich decyzji co do zastrzeenia dokumentw stanowicych w ich mniemaniu tajemnic przedsibiorstwa, a zamawiajcy – dochowywali naleytej starannoci w ocenie przyczyny utajnienia dokumentw oraz analizowali, czy stanowi one rzeczywicie tajemnic przedsibiorstwa.
 

Eliza Krych
Instytut Zamwie Publicznych
 
Dalsze informacje...

2005-11-22 Instytut Zamwie Publicznych
Powrt


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie