Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagaj±ce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualno¶ci CE
Prenumerata aktualno¶ci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Odpowiedzialno¶ć za CE
Zgodno¶ć z dyrektywami
Procedura oceny zgodno¶ci
Ważne zagadnienia - najczę¶ciej zadawane pytania
Jakie wyroby musz± mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urz±dzenia ci¶nieniowe
¦rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualno¶ci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  CE - przewodnik
 
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej/ Procedura oceny zgodno¶ci
  Moduły

Proces oceny zgodno¶ci jest podzielony na moduły, które składaj± się z ograniczonej liczby różnych procedur dotycz±cych możliwie najszerszej gamy wyrobów. ¦cisła zgodno¶ć procedur oceny zgodno¶ci z opisywanymi niżej modułami jest zapewniona w dyrektywach Nowego i Globalnego Podej¶cia. Starsze dyrektywy Nowego Podej¶cia niekiedy nie zachowuj± tej odpowiednio¶ci w cało¶ci lub w czę¶ci.

Moduły dotycz± fazy projektowania wyrobu lub jego produkcji b±dĽ obu tych etapów jednocze¶nie. Wyróżniamy osiem podstawowych modułów oraz osiem ich możliwych wariantów, które mog± być ze sob± ł±czone na wiele sposobów.

Z zasady wyrób jest przedmiotem procedury oceny zgodno¶ci według modułu (modułów) zarówno podczas etapu projektowania, jak i podczas etapu produkcji.

Każda dyrektywa Nowego Podej¶cia podaje zakres oraz zawarto¶ć możliwych procedur oceny zgodno¶ci, które maj± zapewnić niezbędny poziom ochrony. Dyrektywy ustalaj± też kryteria dotycz±ce warunków, kiedy producent może dokonać wyboru procedury, jeżeli przewidziana jest więcej niż jedna możliwo¶ć. Więcej »

  Zastosowanie norm dotycz±cych systemów jako¶ci

Zastosowanie systemów jako¶ci dla celów procedur oceny zgodno¶ci w dyrektywach opisane jest w modułach D, E i H oraz ich wariantach.

Dyrektywy najczę¶ciej stosuj± odniesienie do norm EN ISO 9001, 9002 i 9003, które zostały w grudniu 2000 roku zast±pione przez normę EN ISO 9001:2000. W nowej normie podano relację między modułami dyrektyw i postanowieniami normy. Więcej »

  Dokumentacja techniczna

Producent zobowi±zany jest do opracowania dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna ma dostarczać informacji na temat konstrukcji, produkcji i funkcjonowania wyrobu. Więcej »

  Deklaracja zgodno¶ci Wspólnot Europejskich (EC)

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel ustanowiony na terenie Wspólnoty musi sporz±dzić deklarację zgodno¶ci WE jako czę¶ć realizacji procedury oceny zgodno¶ci przewidzianej w dyrektywach Nowego Podej¶cia.

Deklaracja zgodno¶ci WE powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje, które pozwol± zidentyfikować odpowiedni± dyrektywę, zgodnie z któr± j± wydano, a także producenta, jego upoważnionego przedstawiciela, jednostkę notyfikowan± (je¶li uczestniczyła), wyrób i - w przypadku zastosowania - odniesienie do norm zharmonizowanych lub innych dokumentów normatywnych. Więcej »   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prze¶lij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie