Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Odpowiedzialność za CE
Zgodność z dyrektywami
Procedura oceny zgodności
Ważne zagadnienia - najczęściej zadawane pytania
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  CE - przewodnik
 
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej/ Ważne zagadnienia - najczęściej zadawane pytania
  Jak przebiega proces dostosowania regulacji polskich do obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia do polskiego prawodawstwa postanowień dyrektyw Nowego Podejścia?

Ramy prawne do wprowadzenia w Polsce dyrektyw Nowego Podejścia stworzyły kolejne ustawy o ocenie zgodności. Aktualnym obecnie aktem prawnym jest Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności Dz.U.02.166.1360, zmieniona ustawą z dnia 29 sierpnia 2003 roku Dz.U.03.170.1652). Ustawa ta powołuje się na dyrektywy Nowego Podejścia i na ich cel, jakim jest m.in. znoszenie barier technicznych w handlu. Dla realizacji przyjętych celów ustawa ustanawia system oceny zgodności, krajowy system akredytacji, autoryzacji i notyfikacji oraz dostosowuje do nich pozostałe przepisy prawne. Definiuje takie charakterystyczne pojęcia, jak wprowadzenie do obrotu, oznakowanie CE, normy zharmonizowane, notyfikacja. System oceny zgodności określony w ustawie odnosi się przede wszystkim do oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Nowego Podejścia, chociaż stwarza również możliwość wdrożenia w rozporządzeniach wykonawczych wymagań zawartych w dyrektywach Starego Podejścia. Ustanowiony jest także system kontroli wyrobów wprowadzanych do obrotu (nadzoru rynku) i określone sankcje za niespełnienie przepisów ustawy.

Ustawa ma charakter ramowy, zawiera opis podstawowych pojęć i mechanizmów, natomiast wdrażanie konkretnych dyrektyw pozostawia wydanym z jej upoważnienia rozporządzeniom właściwego ministra lub odrębnym ustawom. W tych rozporządzeniach lub ustawach zawarte będą - najistotniejsze z praktycznego punktu widzenia - zasadnicze wymagania i konkretne procedury oceny zgodności.

Przepisy ustawy, wdrażające obowiązek oceny zgodności według systemu europejskiego oraz związane z tym wymagania szczególne, wchodzą w życie od dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej.

Należy podkreślić, że część dyrektyw Nowego Podejścia jest wdrażanych bezpośrednio odrębnymi ustawami lub na podstawie odrębnych ustaw, takich jak Prawo o miarach, Prawo budowlane, Prawo telekomunikacyjne, Ustawa o wyrobach medycznych.

Wykaz aktów prawnych wdrażających dyrektywy Nowego Podejścia do prawa polskiego znajduje się w części V przewodnika.

W chwili opracowywania niniejszego przewodnika wiemy już, że niebawem opublikowana zostanie nowelizacja ustawy o systemie oceny zgodności, wprowadzająca szereg zmian szczegółowych do dotychczasowych przepisów.

Równolegle z przygotowywaniem aktów prawnych, które wprowadzą do polskiego prawa postanowienia dyrektyw Nowego Podejścia, odbywa się wprowadzanie norm zharmonizowanych do zbioru Polskich Norm. Zadanie to wykonuje Polski Komitet Normalizacyjny, udzielając również informacji, które z norm zharmonizowanych są już wdrożone jako Polskie Normy (PN-EN). Część norm zharmonizowanych jest przenoszona do zbioru Polskich Norm metodą noty uznaniowej, w związku z tym normy te będą dostępne (przejściowo) w wersji oryginalnej w języku angielskim.

  Jakie są wymagania dotyczące odpowiedzialności producentów i importerów w świetle dyrektywy o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wadliwy wyrób?

Dyrektywa o odpowiedzialności producenta za szkody wyrządzone przez wadliwy wyrób dotyczy każdego wyrobu konsumpcyjnego, wytworzonego albo sprowadzonego na teren Wspólnoty, który wyrządził szkodę jednostce lub majątkowi. Dyrektywa ta dotyczy więc również wyrobów objętych dyrektywami Nowego Podejścia.

Dyrektywa o odpowiedzialności producenta za szkody wyrządzone przez wadliwy wyrób wprowadza surowe przepisy dotyczące odpowiedzialności producenta i importera. Więcej »

  Na czym polega cofnięcie domniemania zgodności?

Komisja znosi domniemanie zgodności, jeżeli wykazano, że norma zharmonizowana nie spełnia w całości wymagań zasadniczych. Więcej »

  Na czym polega rewizja norm zharmonizowanych?

Zasady dotyczące udzielania mandatu i przyjmowania norm zharmonizowanych, ich dostępności oraz domniemania zgodności z wymaganiami zasadniczymi stosuje się również do zrewidowanych wersji norm zharmonizowanych.

W okresie przejściowym zarówno dotychczasowe, jak i zrewidowane normy pozwalają na domniemanie zgodności, z zastrzeżeniem, że obie spełniają odpowiednie warunki takiego domniemania. Więcej »

  W jakim języku należy sporządzić dokumentację techniczną?

Wiele dyrektyw wymaga, aby dokumentacja techniczna była napisana w oficjalnym języku państwa członkowskiego, w którym realizowane są procedury oceny zgodności lub gdzie siedzibę ma jednostka notyfikowana. Dokumentacja techniczna może być również sporządzona w języku akceptowanym przez państwo członkowskie. W celu przeprowadzenia procedury oceny zgodności wymagającej udziału strony trzeciej dokumentacja techniczna powinna być sporządzona zawsze w języku zrozumiałym dla jednostki notyfikowanej, nawet jeśli nie zostało to wprost omówione w żadnej z dyrektyw Nowego Podejścia.


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie