Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Jakie wyroby muszą być znakowane CE
Ważne zagadnienia - najczęściej zadawane pytania
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  CE - przewodnik
 
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE/ Ważne zagadnienia - najczęściej zadawane pytania
  Notyfikacja jednostek wykonujących zadania z zakresu procedur oceny zgodności

Jednostki notyfikowane wykonują zadania określone w procedurach oceny zgodności (o których mowa w odpowiednich dyrektywach) w sytuacji, gdy wymagana jest opinia strony trzeciej. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za notyfikację jednostek. Mogą je wybrać spośród jednostek im podlegających spełniających wymagania zawarte w dyrektywach oraz stosujących się do zaleceń zawartych w decyzji Rady 93/465/EWG.

Ocena jednostki starającej się o notyfikację określa, czy jednostka ta spełnia stawiane wymagania i czy może przeprowadzić określoną procedurę oceny zgodności dla określonej grupy wyrobów. Stwierdza także, czy dana jednostka prezentuje odpowiedni stopień niezależności, obiektywności i uczciwości. Ponadto kompetencje jednostki notyfikowanej powinny być nadzorowane i regularnie kontrolowane (zgodnie z zasadami ustalonymi przez organizacje akredytujące). Więcej »

  Jaka jest ogólna odpowiedzialność jednostek notyfikowanych?

Jednostki notyfikowane powinny działać w sposób kompetentny, niedyskryminujący, zrozumiały, neutralny, niezależny oraz bezstronny. Powinny także podejmować kroki odpowiednie dla zapewnienia poufności informacji zdobytych w trakcie przeprowadzania ocen zgodności. Muszą także brać bezpośredni udział lub być reprezentowane w procesie ustalania norm europejskich lub też zapewnić sobie regularny dostęp do informacji na temat bieżącej sytuacji dotyczącej odpowiednich norm. Więcej »

  Rola jednostek notyfikowanych w procedurze oceny zgodności

Podstawowym zadaniem jednostki notyfikowanej jest świadczenie usług związanych z oceną zgodności na warunkach ustalonych w poszczególnych dyrektywach. Jest to usługa świadczona wytwórcom w ramach interesu publicznego.

Jednostki notyfikowane mogą oferować swoje usługi związane z oceną zgodności, w zakresie nadanej im notyfikacji, każdemu podmiotowi gospodarczemu ustanowionemu zarówno na terenie Wspólnoty, jak też poza nią. Mogą też przeprowadzać swe działania na terytorium innego państwa członkowskiego lub na terenie państw trzecich.

Producenci mogą wybrać każdą spośród jednostek notyfikowanych, która została wyznaczona do przeprowadzenia danej procedury oceny zgodności zgodnie z postanowieniami odpowiedniej dyrektywy. Więcej »

  Zasady nadzoru rynku

Postanowienia dyrektyw Nowego Podejścia wymagają od państw członkowskich zapewnienia, że wyroby wprowadzane na rynek i do użytku nie zagrażają bezpieczeństwu ani zdrowiu osób, a także nie zagrażają innym interesom objętym odpowiednią dyrektywą (o ile wyroby te zostały prawidłowo skonstruowane, zainstalowane i obsługiwane zgodnie z przeznaczeniem). Bez względu na to, skąd pochodzi wyrób znajdujący się na Jednolitym Rynku Europejskim, obywatele państw członkowskich mają prawo oczekiwać, że spełnia on odpowiednie wymagania dotyczące poziomu ochrony. Nakłada to na państwa członkowskie obowiązek zorganizowania i prowadzenia nadzoru rynku, aby zapobiegać umieszczaniu na rynku wyrobów nie spełniających wymagań dyrektyw, oraz w miarę możliwości wykrywania i usuwania z rynku takich wyrobów. Sprawny system nadzoru rynku leży nie tylko w interesie konsumentów, pracowników, użytkowników czy nabywców, ale także w interesie przedsiębiorców, przyczynia się bowiem do eliminowania nieuczciwej konkurencji. Państwa członkowskie są zobowiązane do wyznaczenia lub ustanowienia władz, które będą odpowiedzialne za nadzór rynku. Więcej »   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie