Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  CE - przewodnik
 
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy/ Nowe i Globalne Podejcie
  Wzajemne uznawanie przepisw technicznych w krajach Unii Europejskiej

Swobodny przepyw towarw to, obok zasad swobodnego przepywu osb, kapitau i usug, fundament wsplnego rynku europejskiego. Prawodawstwo europejskie dy do niwelowania barier w handlu oraz do wzajemnego uznawania i ujednolicenia procedur handlowych, technicznych i innych. W handlu takie ewentualne bariery i uciliwoci mog powsta m.in. w efekcie przyjmowania rnicych si od siebie krajowych norm i przepisw technicznych. Dlatego te jednym z gwnych celw porozumie traktatowych bya liberalizacja handlu (czyli eliminacja barier w swobodnym przepywie towarw midzy sygnatariuszami traktatw).

W artykuach 28 i 29 Traktatu ustanawiajcego Wsplnot Europejsk w 1957 roku czytamy, e w obrotach midzy pastwami czonkowskimi zakazane s ograniczenia ilociowe w przywozie (wywozie) oraz wszelkie podobne im w skutkach rodki. Jest to wic zakaz nakadania ogranicze ilociowych lub rwnowanych w obrocie towarowym midzy pastwami czonkowskimi. Zasad jest, e wyrb umieszczony na rynku zgodnie z prawem w jednym z pastw UE nie moe by kwestionowany przez pozostae pastwa czonkowskie UE. Wyroby legalnie wytworzone lub wprowadzone na rynek w jednym pastwie korzystaj ze swobody przepywu towarw w obrbie caej Wsplnoty. Pojcie rodkw rwnowanych odnosi si take do krajowych przepisw technicznych obowizujcych w poszczeglnych pastwach czonkowskich.

Jeden z kolejnych artykuw Traktatu (artyku 30) dopuszcza jednak wyjtki od oglnej zasady dotyczcej swobodnego przepywu towarw: Przewiduje on moliwo ustanowienia ogranicze swobodnego przepywu towarw w postaci krajowych przepisw uzasadnionych m.in. wzgldami porzdku publicznego, bezpieczestwa publicznego; ochron zdrowia oraz ycia ludzi i zwierzt lub te ochron wasnoci przemysowej i handlowej. Ustanowione zakazy i ograniczenia nie powinny jednak stanowi rodkw samowolnej dyskryminacji ani ukrytego ograniczania przepywu towarw midzy pastwami czonkowskimi. Powinny one rwnie by proporcjonalne do wagi zagadnienia. Przepisy takie podlegaj ocenie i akceptacji przez pastwa czonkowskie (wedug zasad okrelonych w dyrektywie 98/34/WE o wymianie informacji, zmienionej dyrektyw 98/48/WE).

Zgodnie z tymi przepisami pastwa czonkowskie zobowizane s do zgaszania pozostaym krajom UE oraz Komisji Europejskiej projektw przepisw technicznych i norm. Od momentu powiadomienia Komisji o zamiarze wprowadzenia nowych przepisw technicznych obowizuje trzymiesiczny okres moratorium, w czasie ktrego prace nad projektem powinny by wstrzymane. W okresie moratorium Komisja oraz pastwa czonkowskie maj moliwo zgaszania zastrzee. Jeeli zastrzee tych nie zgosz, wwczas przepisy krajowe mog zosta przyjte. Jeeli jednak pojawiy si zastrzeenia, okres moratorium przeduony zostaje o kolejne trzy miesice. W przypadku, gdy projekt przepisw dotyczy zagadnie, co do ktrych przedstawiono ju propozycj nowej dyrektywy, okres wstrzymania wynosi 12 miesicy. W szczeglnych przypadkach okres dwunastomiesiczny jest wyduany do 18 miesicy, a okresy trzymiesiczne do czterech miesicy.

Podobne zasady przyjto w stosunku do projektw krajowych norm technicznych. Wyjtkiem od opisanych wyej regu jest natychmiastowe wprowadzanie nowych przepisw krajowych w sytuacjach wymagajcych pilnej reakcji oraz zwizanych z ochron zdrowia i bezpieczestwem.

Podstawowym rodkiem do eliminacji barier technicznych w handlu jest ujednolicenie wymaga technicznych w skali Unii Europejskiej poprzez harmonizacj prawa. Najczciej stosowanymi do harmonizacji prawa w UE aktami prawnym s dyrektywy adresowane do pastw czonkowskich, ktre s zobowizane do wprowadzenia ich postanowie do wasnego prawa krajowego.

  Czym jest Stare Podejcie

Przed zapoznaniem si z zasadami Nowego Podejcia warto powici nieco uwagi tzw. Staremu Podejciu, tym bardziej, e dyrektywy Starego Podejcia s wci obowizujce w dziedzinie np. motoryzacji, produktw ywnociowych, produktw chemicznych i lekarstw.

Zadaniem dyrektyw Starego Podejcia byo okrelenie szczegowych przepisw technicznych zastpujcych przepisy poszczeglnych krajw lub obowizujcych alternatywnie do tych przepisw. Miay one charakter zbliony do norm technicznych i w znikomym stopniu uwzgldniay dorobek normalizacji, zwaszcza normalizacji europejskiej. Za pomoc dyrektyw Starego Podejcia Wsplnota staraa si usuwa bariery techniczne poprzez ujednolicanie szczegowych wymaga technicznych dotyczcych wytwarzania wyrobw. Doprowadzio to do tworzenia prawa o treci cile technicznej, odpowiadajcej indywidualnym wymaganiom dla kadej kategorii wyrobw. Opracowanie takich dyrektyw na szczeblu Rady Unii Europejskiej byo trudne i nieefektywne, tym bardziej e wymagao jednomylnoci Rady.

Cech charakterystyczn wikszoci dyrektyw Starego Podejcia bya ich opcjonalno: chocia pastwa czonkowskie miay obowizek uznawania i dopuszczania na swj rynek wyrobw zgodnych z wymaganiami dyrektywy, nie miay jednak obowizku wycofania wasnych przepisw krajowych, nawet jeli nie byy one zgodne z dyrektyw. Kontrol zgodnoci z przepisami dyrektywy sprawoway wyznaczone organy pastwowe.

Tym samym Stare Podejcie nie przynioso znaczcego postpu w dziedzinie harmonizacji technicznej. Istotny krok w tym zakresie dokonany zosta dopiero w ramach wprowadzenia zasad Nowego Podejcia.

  Nowe Podejcie do harmonizacji i normalizacji technicznej

Uchwa Rady z 1985 roku wprowadzona zostaa nowa metoda i polityka tworzenia przepisw technicznych nazwana Nowym Podejciem do harmonizacji i normalizacji technicznej.

Uchwaa Rady wprowadzia nastpujce zasady:
 • wymagania techniczne zawarte w zharmonizowanym prawie zostay ograniczone do wymaga zasadniczych;
 • umieszczane na rynku UE i oddawane do uytku mog by tylko wyroby speniajce wymagania zasadnicze;
 • opracowanie szczegowych specyfikacji technicznych zgodnych z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w prawie powierzone zostao europejskim organizacjom normalizacyjnym (w formie zlecenia opracowania norm zharmonizowanych);
 • stosowanie norm zharmonizowanych lub innych norm pozostaje dobrowolne i wytwrca moe zawsze zastosowa inne specyfikacje techniczne w celu spenienia wymaga zasadniczych;
 • wyrobom wykonanym zgodnie z normami zharmonizowanymi przysuguje przywilej domniemania zgodnoci z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi.

Nowe Podejcie moe by stosowane tylko wwczas, gdy istnieje realna moliwo spenienia wymaga w formie wymaga zasadniczych. Niektre wymagania, np. dotyczce substancji niebezpiecznych, nie mog by sprecyzowane w sposb oglny, tak wic do nich stosowane jest nadal Stare Podejcie. Dla dyrektywy Nowego Podejcia musi by okrelona wystarczajco jednolita szeroka gama wyrobw lub identyfikowalne zagroenie o charakterze horyzontalnym (oglnym).

  Spjne zasady oceny zgodnoci (Globalne Podejcie)

Oprcz zasad Nowego Podejcia niezbdne s take warunki umoliwiajce wiarygodn ocen zgodnoci. Uchwaa Rady Unii Europejskiej z 1989 roku w sprawie Globalnego Podejcia do certyfikacji i bada daje wytyczne dla polityki wsplnotowej w sprawie oceny zgodnoci, uzupeniajcej Nowe Podejcie:
 • w celu zapewnienia spjnego podejcia do oceny zgodnoci wyrobw w przepisach Wsplnoty, naley okreli jednolite czci skadowe tej oceny (moduy), obejmujce fazy projektowania i wytwarzania;
 • naley rwnie okreli kryteria stosowania okrelonych procedur, kryteria dziaalnoci jednostek wykonujcych te procedury oraz kryteria stosowania oznakowania CE;
 • uoglniono stosowanie norm dotyczcych zapewnienia jakoci (seria EN ISO 9000) i wymaga stawianych jednostkom oceniajcym zgodno (seria EN 45000)
 • promowane s systemy akredytacji, stosowanie technik porwnawczych, porozumienia o wzajemnym uznawaniu;
 • przewiduje si programy realizowane w celu zmniejszenia rnic midzy pastwami czonkowskimi w istniejcych infrastrukturach zapewnienia jakoci (takich jak systemy metrologiczne, systemy wzorcowania, laboratoria badawcze, jednostki certyfikujce i inspekcyjne, jednostki akredytujce);
 • promowane jest zawieranie porozumie o wzajemnym uznawaniu, wsppracy i pomocy technicznej midzy UE i krajami trzecimi.

Globalne Podejcie zostao uzupenione Decyzj Rady 90/683/EWG, zastpion nastpnie przez Decyzj 93/465/EWG z 1993 roku. Decyzja ta ustala ujednolicone cieki i elementy skadowe oceny zgodnoci w ramach Nowego Podejcia, czyli tzw. moduy, jak rwnie zasady nanoszenia i stosowania oznakowania zgodnoci CE.

System moduowy podzieli procedury oceny zgodnoci na szereg osobnych operacji (tzw. moduw). Moduy s rne w zalenoci od stopnia zaawansowania wytwarzania wyrobu (np. faza projektu, prototypu, produkcji), sposobu oceny zgodnoci (np. sprawdzenie dokumentacji, zatwierdzenie typu, zapewnienie jakoci) oraz osoby, ktra przeprowadza ocen (czyli producent albo strona trzecia).

Tak wic ocena zgodnoci wedug Globalnego Podejcia moe opiera si na:
 • wewntrznej kontroli dokonywanej przez producenta podczas projektowania i produkcji;
 • badaniach typu przeprowadzanych przez stron trzeci w poczeniu z wewntrzn kontrol produkcji przeprowadzan przez producenta;
 • badaniach typu lub projektu przez stron trzeci w poczeniu z zatwierdzeniem przez stron trzeci wyrobu lub systemu zapewnienia jakoci produkcji lub weryfikacj produkcji przez stron trzeci;
 • weryfikacji jednostkowej projektu i produkcji przez stron trzeci, albo
 • zatwierdzeniu penego systemu zapewnienia jakoci przez stron trzeci.

Dyrektywy Nowego Podejcia przyjte przed opublikowaniem zasad Globalnego Podejcia nie zawsze s zgodne, lub s zgodne czciowo z podejciem moduowym.


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie