Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/acme/public_html/incs/queryvars_inc.php on line 8
oznaczenie-CE.pl

   Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Aktualności CE
 
Polski znak bezpieczeństwa "B"
Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej potwierdzeniem tego, że wyrób jest bezpieczny był dla wielu wyrobów certyfikat bezpieczeństwa uprawniający producenta do oznakowywania tego wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B”. Takiemu oznakowaniu obligatoryjnie podlegały wyroby określone odpowiednim rozporządzeniem Rady Ministrów, a potwierdzenia zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa - zgodnie z ustawą o badaniach i certyfikacji - dokonywały w procesie certyfikacji akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji jednostki certyfikujące.
 

Chociaż system ten nie przez wszystkich był lubiany, to jednak w czasie blisko 15-letniego funkcjonowania zyskał też wielu zwolenników – głownie odbiorców lub użytkowników wyrobów, ale też i niektórych producentów. Przekonali się oni, że wyrób oznakowany znakiem „B” to wyrób bezpieczny, że łatwiej się sprzedaje i jest użytkowany w poczuciu bezpieczeństwa.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać unijne zasady wprowadzania wyrobów na rynek. Dla wielu wyrobów, zgodnie z tymi zasadami to producent ma obowiązek potwierdzić zgodność produkowanego przez siebie wyrobu z wymaganiami zasadniczymi dyrektyw nowego podejścia lub norm zharmonizowanych odnoszących się do tego wyrobu. Udokumentowanym potwierdzeniem tego ma być wystawiona przez producenta deklaracja zgodności oraz umieszczenie na wyrobie oznakowania „CE”. To właśnie deklaracja zgodności i oznakowanie CE upoważniają producenta do wprowadzenia wyrobu na rynek.

Mimo, że wymagania zasadnicze dyrektyw nowego podejścia i wymagania kryteriów na znak bezpieczeństwa „B” dotyczące tych samych wyrobów w znacznym stopniu są zbliżone, to jednak wielu odbiorców, użytkowników, a także i wielu producentów wyrobów dostrzega istotną różnicę w tych systemach oceny zgodności wyrobów polegającą głównie na tym, że potwierdzania zgodności z wymaganiami dyrektyw nowego podejścia dokonuje sam producent poprzez wystawienie deklaracji zgodności i oznakowania wyrobu CE, natomiast ocenę zgodności wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa i wystawienie certyfikatu na znak bezpieczeństwa „B” przeprowadza niezależna od producenta i użytkownika, a więc w pełni obiektywna, jednostka certyfikująca, tym bardziej, że jej kompetencje są potwierdzone procesem akredytacji.

Zaobserwowano tendencję powrotu niektórych producentów do certyfikacji swoich wyrobów na znak bezpieczeństwa „B” w postaci certyfikacji dobrowolnej, co jest zgodne z ustawą o systemie oceny zgodności. Na wielu producentów wpływ wywierają odbiorcy wyrobów, wymagając certyfikatu bezpieczeństwa, natomiast są też producenci, którzy oznakowanie swego wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B” traktują jako poważny argument promocyjny.

W wyniku tego, wiele jednostek prowadzących certyfikację wyrobów na znak bezpieczeństwa „B” (przed wejściem Polski do Unii Europejskiej) zaczęło się zastanawiać nad formułą tego znaku jako znaku dobrowolnego. Nie było jednolitych działań. Niektóre jednostki zgłosiły swoje znaki do Urzędu Patentowego i uzyskały świadectwa ochronne na znak swojej jednostki, w którym wykorzystywano dawną symbolikę znaku „B” w połączeniu z nazwą jednostki. Wiele jednostek myślało jednak trochę inaczej. Zainicjowały one stworzenie systemu dobrowolnej certyfikacji na polski znak bezpieczeństwa „B” według ujednoliconych zasad, podobnie jak niemiecki znak „GS” czy hiszpański znak „N”.

Po wielu rozważaniach zdecydowano, że wzór znaku składającego się z symbolu dawnego znaku „B” uzupełniony o numer jednostki certyfikującej zgłosi do Urzędu Patentowego Polskie Stowarzyszenie na rzecz Badań Technicznych i Atestacji, posiadające osobowość prawną, które będzie właścicielem znaku. Ustalono, że Stowarzyszenie jako właściciel znaku będzie administrować znakiem oraz prowadzić jego promocję, natomiast nie będzie samo prowadzić certyfikacji na ten znak. Certyfikację na znak będą prowadziły jako współuprawnione te jednostki certyfikujące, które zadeklarują swój udział w systemie podpisując ze Stowarzyszeniem umowę-licencję. Zarządzanie merytoryczne certyfikacją na znak Stowarzyszenie powierza Radzie Jednostek Certyfikujących, w której skład wchodzą wszystkie jednostki działające w systemie.

Realizując tak uzgodniony model systemu certyfikacji na znak „B” Polskie Stowarzyszenie na rzecz Badań Technicznych i Atestacji w końcu ubiegłego roku zgłosiło do Urzędu Patentowego wniosek o ochronę zgłoszonego wzoru znaku, natomiast udział w systemie certyfikacji na ten znak obecnie zadeklarowały 24 jednostki certyfikujące, które podpisały umowę-licencję ze Stowarzyszeniem i utworzyły Radę Jednostek Certyfikujących.

W roku 2005 Rada odbyła trzy posiedzenia, na których dokonano wyboru Prezydium Rady, Komitetu Technicznego, Komitetu Odwoławczego, przyjęto regulamin Rady Jednostek Certyfikujących i regulamin Komitetu Technicznego oraz Program certyfikacji wyrobów na wspólny znak towarowy gwarancyjny „B”. Prezydium Rady wybrano w następującym składzie:
 • Czesław Ilcewicz – Przewodniczący Prezydium Rady – IMBiGS
 • Eugeniusz Szajba – Zastępca Przewodniczącego – IBMER
 • Józef Maliszewski – Sekretarz - PREDOM-OBR
 •  

  Przewodniczącym Komitetu Technicznego został Henryk Zawadzki - PIMB, a Komitetu Odwoławczego - Franciszek Troncik – SIMPTEST.

  W posiedzeniach Rady uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Badań Technicznych i Atestacji: Panowie Marek Jewtuch – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia oraz Aleksander Piotrowski – Zastępca Przewodniczącego.

  W związku z powyższym należy uznać, że system certyfikacji wyrobów na znak bezpieczeństwa „B” znów funkcjonuje, ale już w układzie dobrowolnym. Obecnie te jednostki certyfikujące, które podpisały umowę-licencję ze Stowarzyszeniem, prowadzą certyfikację wg zasad określonych Programem w zakresie wyrobów, na które posiadały akredytację w czasie obowiązkowej certyfikacji na ten znak.

  Zainteresowani certyfikacją wyrobów na znak bezpieczeństwa mogą uzyskać pełną informację o systemie, jednostkach certyfikujących, które przystąpiły do systemu, zakresach ich działania pod następującymi adresami:
 • jmaliszewski@predom.com.pl - tel. 0 22 846 19 48
 • cz.ilcewicz@imbigs.org.pl - tel. 0 22 843 27 03
 • marek.jewtuch@eltest.com.pl - tel. 0 22 619 39 66
 •  
  lub bezpośrednio w jednostkach certyfikujących:

  Biuro Badawcze ds. JakościStowarzyszenie Elektryków Polskich
  ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
  www.bbj.sep.com.pl

  Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
  ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa
  www.cobro.org.pl

  Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów„CEBET”
  ul. Marywilska42B, 03-042 Warszawa
  www.cebet.waw.pl

  Centralny Ośrodek Chłodnictwa
  ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków
  www.coch.krakow.pl

  Damis Cert Laboratory S. C.
  ul. Kłopotowskiego 11, 03-718 Warszawa
  www.dcl.damis.pl

  ELTEST M.Jewtuch Sp. jawna
  ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
  www.eltest.com.pl

  Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
  ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa
  www.zjn.waw.pl

  Instytut Celulozowo-Papierniczy
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź
  www.icp.lodz.pl

  Instytut Elektrotechniki
  ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
  www.iel.waw.pl

  Instytut Logistyki i Magazynowania
  ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
  www.ilim.poznan.pl/jc

  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
  www.imbigs.org.pl

  Instytut Nafty i Gazu
  ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków
  www.inig.pl

  Instytut Spawalnictwa
  ul. Bł. Czesława 16/18, 44-100 Gliwice
  www.is.gliwice.pl

  Instytut Sportu
  ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa
  www.insp.pl

  Instytut Szkła i Ceramiki
  ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa
  www.isic.waw.pl

  Instytut Technologii Drewna
  ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań
  www.itd.poznan.pl

  Instytut Transportu Samochodowego
  ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa
  www.its.home.pl

  Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „PREDOM-OBR”
  ul. Krakowiaków 53, 02-255 Warszawa
  www.predom.com.pl

  Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych
  ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka
  www.pimb.com.pl

  Wojskowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Służby Materiałów Pędnych i Smarów
  ul. Kolska 13, 01-045 Warszawa
  www.wobr-mps.pl

  Zakłady Badań i Atestacji "Zetom" im. Profesora Fryderyka Stauba w Katowicach
  ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 17, 40-384 Katowice
  www.zetomkatowice.com.pl

  Przemysłowy Instytut Motoryzacji
  ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa
  www.pimot.org.pl

  Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. „SIMPTEST”
  ul. Barbary 17, 40-053 Katowice
  www.simptest.com.pl

  Centrum Mechanizacji Górnictwa „KOMAG”Jednostka Badawczo-Rozwojowa
  ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice
  www.komag.gliwice.pl
   
  Dalsze informacje...

  2006-01-31 ELTEST Marek Jewtuch, Czesław Ilcewicz
  Powrót


     Patronat
   
     Partnerzy serwisu
   
     Pomóż nam tworzyć
     serwis oznaczenie-ce.pl

  oceń serwis i jego
     narzędzia
  podpowiedz co należy
     zmienić, a co warto
     kontynuować

  Wpisz swoje uwagi
  i prześlij je do nas
  Twój e-mail:
   
   
   
  Promujemy:
  www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
  www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie